search type: pageid: content-54 search term: brand: theme:

Leathanach don Cheiliuraí

 

An 13ú Domhnach de Thráth Saor na Bliana • 1 Iúil 2018

Réamhrá

Spreagann Íosa muid machnamh a dhéanamh ar ár ndualgais agus a theachtaireacht a scaipeadh go forleathan, toisc go bhfuil an Soiscéal faighte cheana againn. Ar an mbealach seo, tiocfaidh beocht nua ar ais inár gcroíthe, inár smaointe agus inár n-iompar ar fad.

 

Smaoineamh

Nuair a bhí Iosa ag caint leis an slua, tar éis dó a lámh a chur ar bheirt a bhí tinn ar chúiseanna éagsúla, mhínigh sé cén fáth ar tháinig leigheas orthu. Dúirt sé le duine acu, ‘A iníon, do chreideamh a shlánaigh thú. Imigh leat faoi shíochán agus bí slán ó do ghearán.’ Leis an duine eile, a raibh cuma an bháis uirthi, dúirt sé, ‘A chailín bhig, deirim leat, éirigh!’

      Cé chomh minic is a bhíonn galar, buairt, nó cúis gearáin de shaghas éigin againn agus go leanann muid go héadóchasach gan teacht chuig Iosa leis an bhfadhb? Má ghlacann muid go bhfuil an leigheas aige agus má chreideann muid ann, cén fáth nach ngabhfaimis taobh leis, cosúil leis an mbean sa soiscéal?

      Chun é sin a dhéanamh, agus chun teacht ar réiteach na faidhbe, ní mór dúinn bheith sásta bogadh in a threo, bheith umhal in a láithreacht, agus a soiscéal a scaipeadh tar éis dúinn teacht ar ais chun sláinte. Toisc gur leag sé lámh leighis orainn, tá a rian orainn. Ní ceart go gcoimeádfaimis an t-eolas, an bheannacht agus an grást ghabhann leis, dúinn féin. Ba cheart go mbeadh muid mar dheisceabail agus an scéil á scaipeadh againn. Mar a luaitear in Eagan 2:23-2, ‘Chruthaigh Dia an duine chun nach bhfaigheadh sé bás go deo. As dheilbh a nádúir féin a rinne sé é.’

 

Guí an Phobail

1.   Don domhain i gcoitinne: Go dtaga biseach ar na galair uilig – iad siúd go háirithe a bhfuil an milleán orainn go bhfuilid ann – cogaidh, dúnmharú, deighilt agus araile. Go leaga tú do lámh orainn i dtreo is go gcasfaimid i dtreo na sláinte. A Thiarna, éist linn.

2.  Ar son na hEaglaise: go mbeadh dóibh siúd atá mar thaoisigh in ann bheith umhal i do láithreacht, in ann a dtinnis a chur ós do chomhair le dóchas, agus tar éis sin, do ghrást a thaispeáint le grá dóibh siúd nach féidir leo amhlaidh a dhéanamh. A Thiarna, éist linn.

3.   Guímid ar son éinne atá tinn ar aon bhealach ar bith. Go mbeidh tú leo in am a bpian. Go dtuga tú faoiseamh dóibh agus dá mhuintir is go dtuga tú ionspioráid dóibh siúd atá ag iarraidh len iad a mhealladh ar ais ar bhóthar na sláinte spioradálta. A Thiarna, éist linn.

4.  A Thiarna, leag do lámh orainn i dtreo is go mbeimid líonta le do ghrást sula bhfágfaidh muid an séipéal seo ionas go dtógfaimid do theachtaireacht linn. A Thiarna, éist linn.

 

An Phaidir

Mar dhaoine umhla i do láthair, guímis briathra an tSlánaitheora…

 

Focail Scoir

Líonta le ghrásta Dé, imeoimid ag scaipeadh scéalta faoin gcabhair a thugann Dia dúinn teacht ar ais agus saoil sláintiúil a chaitheamh ar an mbóthar spioradálta.

* * *

An 14ú Domhnach de Thráth Saor na Bliana • 8 Iúil 2018

Réamhrá

Nuair a ghlaonn muid ós ard ar Dhia, cloiseann Dia ár nguthanna agus freagraíonn Sé muid. Nuair a thugann sé geallúint dúinn, cloíann Sé leis. Go mbeadh muid mar a gcéanna.

 

Smaoineamh

‘Nuair a bhí Íosa ag labhairt sa tsionagóg, mhínigh sé, ‘Ní bhíonn fáidh faoi neamhchion ach amháin ina dhúiche féin agus i measc a ghaolta féin agus ina theaglach féin.’ Rinne sé íonadh dá ndíchreideamh.

      Ceisteanna dúinn féin … an bhfeiceann muid cumhacht agus féidearthacht an ghnáthdhuine inár ndúiche féin bheith in ann rudaí íontachta a dhéanamh? An mbíonn muid i gcónaí ag déanamh breithiúnais ar dhaoine bunaithe ar a n-áit dhúchais, a gcúlra sóisialta agus an cineál fostaíochta atá acu? Dá dtiocfadh Íosa in ár measc, an aithneodh muid é? Cén saghas fáilte a bheadh curtha roimhe?

      Baineann an cheist seo le bheith umhal agus muid i láithreacht an duine atá i gcónaí ag iarraidh éisteacht agus cabhrú linn, ar cibé bealach is fearr agus is oiriúnaí.

      B’fhiú smaoineamh air seo agus bheith buíoch díbh siúd a thagann le teachaireacht agus soiscéal De in ár measc, ag iarraidh orainn a threorú ar bhóthair an tsláinte spioradálta tar éis leigheas de chineál éigin a thabhairt dúinn. Mar a dúirt Dia linn sa dara léacht, ‘Is leor duit mo ghrásta, mar is tríd an laige a thagann an neart chun foirfeachta.’

      Go gcuimhnímid air sin…

 

Guí an Phobail

1.   Don domhain i gcoitinne: A Thiarna, dúirt tú go n-éisteann tú leo siúd atá i bpian d’aon chineál. Tabhair misneach dúinn glao amach mar a dhein Clann Iosrael sa chéad léacht. A Thiarna, éist linn.

2.  Ar son na hEaglaise: In amanna nuair a mhothaíonn muintir na hEaglaise i bpian, go leaga tú do lámh orthu i dtreo is go mothóidís do ghrásta. A Thiarna, éist linn.

3.   Guímid ar son éinne atá tinn ar aon bhealach ar bith. Go raibh tú leo in am a bpian, go tuga tú faoiseamh dóibh agus dá mhuintir agus go dtuga tú ionspioráid dóibh siúd a bhfuil á
n-iarraidh teacht ar ais chun na sláinte.
A Thiarna, éist linn.

4.  Go dtaispeána muid meas is go gcuire muid fáilte roimh chách sa dúiche – go háirithe dóibh siúd atá nua-tagtha. Go bhfeice muid an mhíorúilt atá i ngach éinne. A Thiarna, éist linn.

 

An Phaidir

Mar chlann lán de dhóchas, guímid…

 

Focail Scoir

Beannaigh muid.

Beannaigh ár gclainne.

Beannaigh iad siúd a chasann muid orthu.

Go n-aithní muid Grásta De ina
n-aghaidheanna.

* * *

An 15ú Domhnach de Thráth Saor na Bliana • 15 Iúil 2018

Réamhrá

Nuair a thosaigh na deisceabail ar an turas, chaith siad amach mórán deamhan agus rinne siad mórán othar a ungadh le hola agus leigheas siad iad. (Marcas 6)

 

Smaoineamh

Scaití, cuireann muid ceist orainn féin – cad é mo mhisean sa saol seo?

      Deirtear i leabhar Amóis, go raibh sé ag obair mar aoire i dtús báire ach go raibh misean ní ba thábhachtaí ag Dia dó. B’shin bheith mar fháidh. Níor glacadh leis agus níor cuireadh fáilte roimhe ach oiread. Is cinnte go raibh sé deacair air tabhairt faoin gcineál oibre seo. Ach lean sé leis de dheasca na ndúshlán ar fad agus bhí rath ar a chuid oibre.

      Cuireadh na deisceabail amach chuig na bailte agus comhairle tugtha ag Íosa dóibh gan fanacht in aon áit nár chuir na daoine fáilte rompu. Rud tábhacht a mhol Íosa dóibh gan aon rud nach raibh gá leis a thabhairt leo. Ba rud maith é seo. Toisc go raibh na deisceabail ag maireachtáil ar shlí gan aon chuma de shaibhreas, bhí na daoine sna bailte sásta éisteacht leo, go bhfeicfidís cén teachtaireacht a bhí ag na fir. Sa deireadh, fuair muintir na mbailte leighseanna ar go leor rudaí a bhí ag cur isteach orthu.

      An éisteann muidne le ghuth Dé agus é ag taispeánt ár misean dúinn? Fiú má thuigeann muid céard é an misean, an nglacfaidh muid leis? An bhfuilimid in ann soiscéal Dé a scaipeadh ar bhealach umhal pé post atá againn?

      Nuair a mhaireann muid ar a bhfaigheann muid, is ea is dóchúla go mbeidh rath ar ár gcuid oibre.

 

Guí an Phobail

1.   Don domhain i gcoitinne: Go mbeidh fáilte i ngach áit do shoiscéal Dé agus dóibh siúd a thógann an teachtaireacht leo ó áit go háit. A Thiarna, éist linn.

2.  Go bhfreagraí muintir Dé a ghlaoch chun misean na heaglaise a dhéanamh ar chibé bealach atá roghnaithe ag Dia. A Thiarna, éist linn.

3.   Go dtaga leigheas de shaghas éigint ar ghach duine atá ag fulaingt. Go dtuga Dia misneach, foighne agus tuiscint doíbh siúd agus dá mhuintir. A Thiarna, éist linn.

4.  Go dtuige muid nach gá go mbeidh saibhreas, mar a thuigeann roinnt duine é, againn chun toil Dé a dhéanamh. Go leana muid córas Amóis agus, níos deireanaí, na deisceabail.A Thiarna, éist linn.

 

An Phaidir

Ag iarraidh misean Dé agus ár róil ann a thuiscint, guímid …

 

Focail Scoir

Go gcabhraí Dia linn bheith cosúil leis na deisceabail ag déanamh a thoil go humhal, go háirithe i rith na seachtaine seo. Guímid ort, a Thiarna.

* * *

An 16ú Domhnach de Thráth Saor na Bliana • 22 Iúil 2018

Réamhrá

‘Tagaigí sibhse go dtí áit uaigneach ar leithligh agus glacaigí bhur suaimhneas tamall.’ Sin a mhol Íosa dá dheisceabail.

 

Smaoineamh

Tá téama láidir sna léachtaí an tseachtain seo. Feictear arís an tábhacht le ról an aoire agus é ag thabhairt aire dá chaora.

      Sa chéad agus sa dara léacht, geallann Dia nach ligfeadh sé dá chaora bheith scartha óna chéile nó ón aoire – go mbaileodh sé iad ar fad, fiú dá mbeadh siad caillte, agus go dtabharfadh sé féin aire dóibh.

      I soiscéal Naomh Mharcais, múineann Iosa do na deisceabail gur gá dóibh dul go háit uaigneach i dtús báire i dtreo is go mbeadh suaimhneas acu. An ndéanann muidne é seo? An gcuireann an chiúnas isteach orainn scaití mar aoire, tá an chiúnas sin ag teastáil chun glór na gcaorach a chloisteáil, go háirithe má tá ceann dóibh ar straé.

      Nuair a tháinig Íosa ar ais tar éis dó bheith i mbád leis na deisceabail, bhí slua ag an trá ag fanacht air. Cheap sé go raibh cuma orthu amhail is a bhíodar mar chaora caillte. Mar sin, shuigh sé síos agus thosaigh sé ag múineadh na ndaoine.

      Ar bhealach, d’fhéadfaí go bhfuil an dá ról sin againn mar Chaitlicigh – an t-aoire agus na caora. Caithfimid, mar aoirí, aire a thabhairt dóibh siud a bhíonn caillte ar an mbóthar scaití. Ag an am chéana, ba cheart dúinn bheith sásta bheith umhal mar caoirigh, réidh le héisteacht le teachtaireacht agus moltaí Íosa, ár nAoire.

 

Guí an Phobail

1.   A Íosa, threoraigh muid ar an mbóthar ceart chugatsa. Tóg go áit suaimhneach sábháil muid. A Thiarna, éist linn.

2.  Dóibh siúd atá caillte, guímid go mbeidh siad ar ais linn arís, fé chúram Íosa, ár nAoire. A Thiarna, éist linn.

3.   A Íosa, go múine tú dóibh siúd atá ag plé le cúrsaí polaitíochta domhanda conas daoine a thabhairt le chéile, le grá, le cineáltacht agus le tuiscint a léiriú, is cuma cé chomh héagsúil óna chéile is atá muid go léir. A Thiarna, éist linn.

4.  Dóibh siúd atá imithe ar Shlí na Firinne cheana, go stiúra tú iad go páirc na bhFlaitheas, áit a mbeidh suaimhneas ann i gcónaí. A Thiarna, éist linn.

 

An Phaidir

Guímid briathra an tSlánaitheora…

 

Focail Scoir

Go n-éiste muid le focail Dé go géar.

Go dtuga muid aire dóibh siúd atá caillte ar a mbealach.

Go dtaga cách le chéile mar chlann arís an tseachtain seo chugainn.

Sin é ár bpaidir chugat trí Chríost ár dTiarna. Áiméan.

* * *

 

An 17ú Domhnach de Thráth Saor na Bliana • 29 Iúil 2018

Réamhrá

Má chuireann muid ceist ar Dhia cabhrú linn ar aon bhealach, éisteoidh Sé linn agus tabharfaidh Sé dúinn cibé rud atá ceart dúinn.

 

Smaoineamh

De réir an méid atá scríofa in Ephesians, Caibidil a Ceathair, is daoine muid a bhfuil sé de dhualgais orainn cabhrú lena chéile agus cúram a thabhairt dá chéile. Is mian le Dia é seo.

      Déanann Íosa é seo ar bhealach atá drámatúil sa soiscéal inniu.

      Nuair a thagann sé chuig an áit a bhfuil na céadta duine ann chun bualadh leis agus le héisteacht leis, tuigeann sé go bhfuil sé seo tábhachtach ach go bhfuil rud eile níos bunúsaí ag teastáil uathu – bia. Is ansin a chuireann sé níos mó aráin ar fáil dóibh ná an mhéid a bhí sa chiseán sa chéad áit. An miorúilt nó an draíocht atá i gceist? An bhfuil sé seo tabhachtach?

      B’fhéidir gurb é an rud is tábhachtai ná go dtuigeann Íosa ceard a bhí in easnamh i saol na ndaoine ag an am agus thug sé níos mó ná sin dóibh sa deireadh. Agus chomh maith leis sin, bhí bulláin bhreise fágtha tar éis an tslua, a ndóthain ithe acu. Ar an mbealach sin, thuigeadar nach mbeadh orthu a thuile. Tugann Íosa an méid atá ag taisteáil dúinn, agus níos mó ná sin, fiú. An t-aon rud gur gá dúinn a déanamh, ná teacht chuige agus cabhróidh sé linn.

 

Guí an Phobail

1.   Don Eaglais: Go dtuga Dia inspioráid do mhuintir na hEaglaise i dtreo is go mbeidh siad in ann beannachtaí Dé a scaipeadh go forleathan, cosúil le bia spioradúil a thabharfadh beatha buan don té a ghlacfadh leis. A Thiarna, éist linn.

2.  Do thaoisigh timpeall an domhain: go raibh siad cosúil le hÍosa, ag tabhairt aire orthu dóibh siúd atá i gcruachás, faoi mhí-bhuntáiste nó scartha amach ón tsochaí ar fáthanna éagsúla. A Thiarna, éist linn.

3.   Dóibh siúd atá tinn: Go bhfaighe siad leigheas an Tiarna trí chumhacht na bpaidreacha, len iad a threorú ar bhóthar na sláinte arís, má tá sé sin in ann dóibh. A Thiarna, éist linn.

4.  Dúinn ar fad: Go gcuimhní muid ar chorp Íosa atá mar bhia dúinn go buan, agus nach mbeimid riamh ocrach go spioradálta má chasann muid Air díreach mar a dhein an slua sa Soiscéal. A Thiarna, éist linn.

 

 

 

An Phaidir

Comóraimid go bhfuil cuireadh againn i gcónaí bheith ag an mbéile le hÍosa.

 

Focail Scoir

Go nglaca muid i gcónaí leis an mbia síoraí a thug Dia dúinn, agus go roinne muid é le cách a chasfaidh muid orthu…

Ruth Forrest
Craan, Gorey, Co Wexford

 

* * *

An 18ú Domhnach de Thráth Saor na Bliana  • 5 Lúnasa 2018

Réamhfhocal

Go ceann roinnt seachtainí san Aifreann beidh sleachta as Soiscéal Eoin á léamh againn agus muid ag éisteacht le caint ár Slánaitheora faoi Arán an Beatha.

 

Smaoineamh

Tar éis mhíorúilt an Aráin agus na nIasc, d’fhág Íosa an áit ach lean an slua é, mar chuaigh an mhíorúilt i bhfeidhm go mór orthu. Bhí súil acu, ní foláir, go ndéanfadh sé tuilleadh iontaisí, ach is iad nithe maithe an tsaoil seo a bhí ar intinn acu.

      An mhíorúilt úd, áfach, ní raibh inti ach an chéad chéim ag Íosa chun aigne na ndaoine a ullmhú le haghaidh na geallúna a bhí le déanamh aige – go ndéanfadh sé míorúilt ba mhó fós – go dtabharfadh sé a chorp féin agus a chuid fola féin dóibh mar bheatha dá n-anam. Chuir an ráiteas sin mearbhall orthu.

      Ansin, tráchtann sé faoi ‘arán ó Neamh’, an t-arán a thabharfadh beatha shíoraí dóibh. Níor thuig a lucht éisteachta é, dar ndóigh, ach thuig siad go raibh ár dTiarna ag caint faoi rud ró-iontach agus iarrann siad air an t-arán neamhghnách seo a thabhairt dóibh i gcónaí. Cuireann an chéad rud eile a deir Íosa iontas ba mhó orthu: ‘Is mise Arán na Beatha’!

      Is fíorthábhachtach an focal sin ‘beatha’. Má ghlacaimid le teagasc ár dTiarna agus má thugaimid iarracht ar ár saol a chaitheamh dá réir, beidh an bheatha shíoraí againn.

      Is é Íosa bia agus deoch dár n-anamacha. Is é Íosa an tslí, an fhírinne agus an bheatha.

 

Guí an Phobail

Cuirimis ár bpaidreacha faoi bhráid Dé mar bíonn sé réidh i gcónaí éisteacht lenár nguí.

1.   Guímis ar son ár bPápa Froinsias, go mbeidh de ghrásta agus de neart aige leanacht de bheith dár dtreorú ar an mbealach fíor chun na beatha síoraí. A Thiarna, éist linn.

2.  Guímis ar son phobal Dé, go bhfanfaidh siad dílis i gcónaí do theagasc ár dTiarna. A Thiarna, éist linn.

3.   Guímis ar son na n-easlán, go dtabharfaidh Íosa, ár lia neamhaí, sólás dóibh, agus más toil leis é, sláinte choirp agus anama. A Thiarna, éist linn.

4.  Guímis ar son na marbh,go ndéanfaidh Dia trócaire orthu agus iad a ghlacadh isteach i Ríocht na bhFlaitheas. A Thiarna, éist linn.

 

An Phaidir

Guímis anois mar a mhúin ár Slánaitheoir dúinn a dhéanamh.

 

Focal Scoir

Sármholadh duit, a Dhia mhóir,

Ar son an Aifrinn Naofa chóir

A d’fhág tú ag do dhaoine bocht’

Lena gcoinneáil saor ó pheaca is locht.

Ár bPaidreacha Dúchais

* * *

An 19ú Domhnach de Thráth Saor na Bliana • 12 Lúnasa 2018

Réamhrá

Iad siúd a bhfuil creideamh acu, tiocfaidh siad go dtí Íosa agus creidfidh siad ann.

 

Smaoineamh

I soiscéal an Domhnaigh seo caite dúirt ár dTiarna gurbh é féin an t-arán a tháinig anuas ó neamh. Chuir sin mearbhall ar a lucht éisteachta. Nárbh eol dóibh gur as Nasair é Íosa? Cén chaoi a ndéarfadh sé gur ó neamh a tháinig sé?

      Déir Íosa anois leo gur tabhartas ó Dhia an creideamh, agus deir sé arís gurb é féin arán na beatha. Níorbh ionann é agus an manna úd ar ar thug na daoine arán ó neamh. Chothaigh an t-arán sin an bheatha shaolta, beatha an choirp amháin; na daoine a d’ith an t-arán sin, tá siad marbh, ach an t-arán a thabharfadh seisean dóibh, chothódh sé an t-anam, chothódh sé an bheatha shíoraí. ‘Má itheann duine an t-arán seo,’ deir sé, ‘mairfidh sé go deo.’

      Cuireann Íosa teannadh lena raibh ráite aige cheana, á rá uair amháin eile gurb eisean an t-arán beo a tháinig anuas ó neamh. Ní thuigeann na daoine fós é. Tá mearbhall orthu. Is deacair dóibh glacadh le caint ár dTiarna. Ní fhéadfadh sé a bheith fíor.

      Tuigimidne, áfach, gur don Eocairist a bhí Íosa ag tagairt. Meabhraítear dúinn an tabhartas iontach a d’fhág Íosa againn. Sa Naomhshacraimint tá Íosa féin ann. Mar a deirtí sa sean-chaiticiosma, tá sé ann idir chorp agus fhuil, idir anam agus dhiagacht. Críost ár dTiarna a bhíonn á ghlacadh againn nuair a ghlacaimid an Chomaoineach Naofa.

 

Guí an Phobail

Ofrálann Críost a chorp agus a fhuil ar son beatha an domhain. Iarraimis anois air arán na beatha síoraí a thabhairt dúinn.

1.   Iarraimis ar ár dTiarna an Eaglais a shaibhriú trí rúndiamhair na hEocairiste a cheiliúradh go fiúntach. A Thiarna, éist linn.

2.  Iarraimis ar Íosa cabhrú leis na sagairt, a bhfuil cúram na hEocairiste orthu, a ndualgaisí a chomhlíonadh le lúcháir agus le fíorghrá, A Thiarna, éist linn.

3.   Guímis ar son na n-easlán, go dtabharfaidh ár lia neamhaí sláinte choirp agus anama do gach duine a itheann arán na beatha. A Thiarna, éist linn.

4.  Guímis ar son na ndaoine atá imithe ar shlí na fírinnne. Go dtabharfaidh Dia dóibh páirt a bheith acu sa bheatha shíoraí. A Thiarna, éist linn.

A Dhia, tugtar corp agus fuil Chríost dúinn san Eocairist. Tabhair de ghrásta dúinn an tSacraimint seo a ghlacadh go fiúntach i gcónaí. Trí Chríost ár dTiarna. Amen.

 

An Phaidir

Éist linn, a Thiarna, agus muid ag guí mar a mhúin ár Slánaitheoir dúinn.

 

Focal Scoir

Bí, a Íosa, im’ chroíse, i gcuimhne gach uair.

Bí, a Íosa, im’ chroíse le haithrí go luath.

Bí, a Íosa, im’ chroíse le cumann go buan.

Ó, a Íosa, a Dhia dhílis, ná scar thusa uaim.

Dánta Dé

* * *

Féile Dheastógáil na Maighdine Muire • 15 Lúnasa 2018

Réamhrá

Comóraimid inniu lá fhéile Dheastógáil na Maighdine Muire. Sa bhliain 1950 d’fhógair an Pápa Pius XII mar chuid dár gCreideamh gur deastógadh an Mhaighdean Bheannaithe idir chorp agus anam chun na bhFlaitheas.

 

Smaoineamh

Ceann suntasach de na pribhléidí a bronnadh ar Mhuire is ea a deastógáil chun na bhFlaitheas. Tugann Gaeil ‘Lá Fhéile Muire Mór san Fómhar’ ar an lá seo. Ba ghné shuntasach dár gCreideamh riamh deabhóid chun na Maighdine Muire agus go háirithe inár dtír féin. Cén fáth go dtugaimid an oiread sin onóra do Mhuire? Ní deacair an cheist sin a fhreagairt. Is í Máthair Dé í. Mar seo a thráchtann Comhairle na Vatacáine ar an ábhar seo: ‘Is cóir onóir a thabhairt do Mhuire mar is í Máthair Dé, Máthair ár Slánaitheora í. Ghlac sí briathar Dé ina croí agus ina corp, agus thug sí beatha don domhan.’ Agus dúirt an Chomhairle: ‘Agus is léi an ardchéim seo: gurb í Máthair Mhic Dé í, iníon tofa an Athar, agus áit chónaithe an Spioraid Naoimh.’

      Is í Muire Máthair na hEaglaise agus is í ár Máthairne freisin, ár Máthair neamhaí. Gach uair a deirimid an ‘’Sé do bheatha’, iarraimid ar Mhuire muid a chosaint i gcónaí ach go háirithe ar uair ár mbáis, nuair a fhágfaimid an saol seo agus nuair sheasfaimid os comhair an Uilechumhachtaigh, Breitheamh na mBeo agus na Marbh.

 

Guí an Phobail

Molaimis Dia, an tAthair, a thogh Muire mar mháthair dá Mhac, agus ar theastaigh uaidh go ndéarfadh an uile ghlúin gur méanar di.

1.   Rinne Dia nithe móra do Mhuire. Iarraimís air, trí idirghuí a Mháthar, nithe móra a dhéanamh dúinne. A Thiarna, éist linn.

2.  Bhí Muire lán de ghrásta. Iarraimís ar Dhia gach grásta dá bhfuil ag teastáil uainn a thabhairt dúinn. A Thiarna, éist linn.

3.   Iarraimis ar Dhia, trí idirghuí Mhuire, sláinte choirp agus anama a thabhairt dóibh sin atá ina gátar. A Thiarna, eist linn.

4.  D’ardaigh Dia Muire agus rinne sé Banríon Neimhe agus Talún di. Guímis ar son na marbh go dtabharfar isteach i Ríocht na bhFlaitheas iad. A Thiarna, éist linn.

A Dhia uilechumhachtaigh, a thóg chun glóire Neimhe, idir chorp agus anam, an Mhaighdean Bheannaithe, éist lena hidirghuí ar ár son, trí Chríost ár dTiarna. Amen.

 

An Phaidir

Guímis chun an Athar anois sa phaidir a mhúin ár dTiarna dúinn.

 

Focal Scoir

A Mhuire Mháthair,
is tú Máthair Mhic Dé,

Go gcuire tú ar mo bhealach mé.

Go mbreathnaí tú orm abhus agus thall

Agus go raibh tú liom gach uile lá.

Ár bPaidreacha Dúchais

* * *

An 20ú Domhnach de Thráth Saor na Bliana • 19 Lúnasa 2018

Réamhrá

Inniu leanaimid dá raibh á léamh againn an Domhnach seo caite nuair a dúirt Íosa go dtabharfadh sé a chorp féin mar bhia don domhan.

 

Smaoineamh

Níor chreid na daoine fós é. Níor chreid siad fós gur ó Dhia a bhí sé tagtha, gurbh é Dia é. Dar leo, ba ghnáthfhear é, cén chaoi a dtabharfadh sé a chorp féin dóibh mar bhia! Ní fhreagraíonn Íosa a gceist. Ina ionad sin, dearbhaíonn sé a raibh ráite aige cheana. Chaithfidís a chuid feola a ithe dá mb’áil leo an bheatha shíoraí a bheith acu. Má dhéanann siad amhlaidh beidh an bheatha shíoraí acu.

      Uair amháin eile, cuireann ár dTiarna an t-arán a thabharfaidh seisean dóibh agus an manna a d’ith a sinsir san fhásach i gcodarsnacht le chéile. Chothaigh an manna an bheatha shaolta ach rud eile ar fad a bhí i gceist ag Íosa anois. Is í an bheatha shíoraí a gheofar as an arán neamhaí seo.

      Ba chóir dúinn inniu machnamh a dhéanamh ar an ngrá iontach a bhí ag Íosa don chine daonna a léiríodh nuair a d’fhág sé é féin againn sa Naomhshacraimint. An tabhartas deiridh a thug sé dúinn an oíche sula bhfuair sé bás ar an gcros chéasta. D’oscail sé na flaithis romhainn agus níor fhág sé uaigneach muid. Tá sé gar dúinn i gcónaí sa tabarnacal agus é ag fanacht linn agus ag éisteacht linn, agus tugann sé é féin dúinn i slí mhíorúilteach gach uair a ghlacaimid an Chomaoineach Ró-Naofa.

 

Guí an Phobail

Guímis chun Dé go lán-mhuiníneach as a ghrá dúinn.

1.   Guímis ar son ár bPápa Froinsias agus ar son ár nEaspaig, A., agus ar son easpag uile an domhain. A Thiarna, éist linn.

2.  Guímis ar son lucht rialtais ar fud an domhain, go rialóidh siad go cóir agus go cothrom na daoine atá faoina gcúram. A Thiarna, éist linn.

3.   Guímis go bhfaighidh na heasláin faoiseamh óna bpianta trí chúram a gcomharsana. A Thiarna, éist linn.

4.  Guímis ar son na marbh, ár ngaolta agus ár gcairde féin, agus go háirithe orthu siúd nach bhfuil aon duine ann chun guí ar a son. A Thiarna, éist linn.

A Dhia uilechumhachtaigh, éist lenár

n-urnaithe a dhéanaimid in éineacht le hurnaithe an Aifrinn, trí Chríost ár dTiarna. Amen.

 

An Phaidir

Agus muid ag gabháil buíochais le Dia as ucht a chuid grásta, guímis i mbriathra ár dTiarna.

 

Focal Scoir

Mo ghrá-sa, mo Dhia, mo gharda, mo lia,

mo ghrá geal, mo Thiarna trócaireach,

mo ghrá mhilis Críost – grá an uile chroí,

mo ghrá ar fad tú, a Rí na Glóire.

Tadhg Gaelach Ó Súilleabháin

* * *

An 21ú Domhnach de Thráth Saor na Bliana • 26 Lúnasa 2018

Réamhrá

I soiscéal an Aifrinn inniu tagaimid go dtí an chuid dheiridh d’aitheasc ár dTiarna faoin Eocairist.

 

Smaoineamh

Le cúpla Domhnach anuas, bhíomar ag léamh faoi chlamhsán an tslua faoina raibh á rá ag Íosa agus ag argóint eatarthu féin faoi. Ní fhéadfaidís glacadh leis go dtabharfadh sé a chuid feola agus fola féin mar bhia dóibh. Anois, áfach, is iad a dheisceabail féin atá ag gearán, daoine a bhí á leanúint ar feadh tamaill mhaith go dtí sin. Bhí a fhios ag Íosa nár chreid siad fós, gur mheas siad nach raibh ann ach gnáthdhuine daonna. D’imigh cuid acu uaidh agus níor shiúil siad a thuilleadh leis.

      Ansin labhair ár dTiarna díreach leis na haspail. An bhfágfaidís sin freisin é? Labhair Peadar ar a son: ‘Cá rachaimid? Is agatsa atá briathra na beatha síoraí!’ Is cinnte nár thuig Peadar ná na haspail an ní a bhí á gheallúint ag Íosa ná an chaoi a gcomhlíonfadh sé an gheallúint sin, ach bhí creideamh aige agus ghlac sé le caint Íosa.

      Easpa creidimh an chúis gur imigh cuid díobh siúd a bhí ag leanúint Íosa go dtí sin. Gabhaimisne buíochas le Rí na Glóire go bhfuil an creideamh againn. Creidimid, nuair a bhíonn an Chomaoineach Naofa á glacadh againn, gurb íad feoil agus fuil Chríost atá ag teacht chugainn, mar gurb é Mac Dé atá á rá linn é. Dearbhaímid ár gcreideamh gach uair a deirimid ‘Amen’ i ndiaidh na bhfocal ‘Corp Chríost’.

 

Guí an Phobail

Guímis chun ár nAthar Uilechumhachtaigh a éisteann leo siúd a bhfuil muinín acu as.

1.   Guímís go dtabharfaidh Dia tuiscint dúinn ar a bhfuil déanta aige dúinn. A Thiarna, éist linn.

2. Guímis go líonfar ár gcroíthe den fhírinne agus go bhfanfaidh ár dTiarna Íosa Críost i ngar dúinn i gcónaí. A Thiarna, éist linn.

3.   Cothaítear an Eaglais leis an manna nua ó neamh; guímis go ndéanfaidh Corp Chríost san Eocairist muid a naomhú i gcónaí. A Thiarna, éist linn.

4. Guímis go bhfearfaidh Dia fáilte sna flaithis roimh ár ngaolta agus ár gcairde atá imithe ar shlí na fírinne. A Thiarna, éist linn.

A Thiarna Íosa Críost, thug tú cuimhneachán do Pháise dúinn sa Naomhshacraimint ró-naofa. Cuidigh linn rúndiamhair do Choirp agus do chuid Fola a onórú mar is cóir. Tusa a mhaireann agus a rialaíonn trí shaol na saol. Amen.

 

An Phaidir

Ó mhúin ár dTiarna féin an phaidir seo dúinn, leomhaimid a rá: Ár nAthair atá ar neamh …

 

Focal Scoir

Fáilte dhuitse, a Choirp an Tiarna,

a tháinig ón Ógh dhiaga ghlan;

gurb é do bhás ar chrann na páise

a shábháil síol Ádhaimh ar gach coir.

Dánta Diadha Uladh

 

An tAthair Séamas S. de Vál
 Bun Clóidí, Co Loch Garman

 

* * *

Download Irish Notes by Clicking Here